Pozvánka pre stredoškolákov: Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave pozýva aj tento rok stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím so serióznym záujmom o vysokoškolské štúdium hľadať odpovede na otázky, súvisiace s výberom budúceho štúdia.

 

Termín a miesto konania

  1. – 26. apríl 2023 v Bratislave

 

Pre koho je stretnutie určené?

pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným). Primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

 

Predpokladaný počet účastníkov

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť asistenciu pre účastníkov počas programu. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného osobného asistenta. Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

 

Náklady na účasť

Náklady na ubytovanie hradí organizátor sústredenia. Zo strany študenta je potrebné počítať s nákladmi na dopravu a stravu. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami.

 

Informácia o mieste konania akcie

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave. Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba. V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

 

Akých tém sa dotkneme?

Špecifikum štúdia na vysokej škole

Práva a povinnosti vysokej školy a študenta so špecifickými potrebami

Osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole

Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole

humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)

finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)

technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)

akademická (akademická asistencia, individuálne vyučovanie vybraných predmetov,…)

Štúdium v zahraničí

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Stretnutie so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím

Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov, konzultácie so zástupcami odborných katedier

 

Uzávierka prihlasovania

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu najneskôr do 12.apríla 2023. Záujemcov žiadame vyplniť prihlášku, ktorú si možno stiahnuť z webovej stránky https://cezap.sk/akcie/sustredenie-stredoskolakov-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim-2023/sustredenie-stredoskolakov-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim-2023/

 

Koho v prípade potreby kontaktovať

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tel.: 02/ 9010 2068

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Mgr. Mária Stankovičová

tel.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

 

Adresa organizátora

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1

www.cezap.sk