Spolupracujeme s Dopravným podnikom Bratislava

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa dlhodobo usiluje zlepšiť podmienky pre cestujúcich so zrakovým postihnutím v hlavnom meste. Zastupuje hlas Bratislavčanov a Bratislavčaniek, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, a bojuje za to, aby bolo cestovanie nielen príjemné, ale aj prístupné a bezpečné.

Koncom roka 2022 sme prijali pozvanie participovať na projekte, ktorého cieľom bolo vyškoliť časť vodičov MHD a asistentov prepravy a aktualizovať textové materiály o tom, s akými ťažkosťami sa ľudia s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia v doprave stretávajú, akú pomoc potrebujú a ako s nimi komunikovať, s ktorými sa každý novoprijatý vodič musí oboznámiť. Školenie na podnet Sekcie sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy pripravilo Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím, ale keďže sme sa avizovaného vyhodnotenia projektu ani jeho pokračovania nedočkali, vzali sme vec do vlastných rúk.

Podnety od našich členov a klientov sa hromadili, preto sme na jar roku 2023 iniciovali stretnutie so zástupcami Dopravného podniku Bratislava. Komunikovali sme s riaditeľom sekcie dopravy DPB pánom Michalom Dekánkom, na stretnutí však boli prítomní aj vedúci iných oddelení. Uskutočnilo sa v polovici júna a podarilo sa nám otvoriť viaceré témy – my sme DP vysvetľovali, ako sa človek so zrakovým postihnutím pohybuje, aké orientačné body sú pre neho dôležité a čo by nám z ich strany pomohlo, DPB nám objasnil, aké technické, personálne a časové možnosti má. Venovali sme sa zastávkam na znamenie, ne/zastavovaniu vozidiel pri označníkoch, ne/hláseniu zastávok, otázke ne/spoľahlivosti povelových vysielačov, otvorili sme však aj tému miest pre držiteľov vodiacich psov, ktoré sú v niektorých typoch spojov na schodíku a štvornohí pomocníci sa tam jednoducho nedostanú. Na základe dohody sme pre vodičov a revízorov pripravili krátke náučné materiály, v ktorých im okrem iného stručne približujeme, ako slabozraký človek vidí (čo všetko môže zrakom obsiahnuť a ako na neho vplýva intenzita svetla, kontrast farieb a pod.), ako môžu vodiči ľudí so zrakovým postihnutím identifikovať (napr. vďaka okuliarom, bielej palici, vodiacemu psovi, veste s nápisom blind a pod.), ako sa pohybujú a orientujú nevidiaci a zároveň sme ich upozornili na problémy, s ktorými sa v MHD stretávajú.

 

V depe Jurajov dvor

Z rozhovoru na spomínanom stretnutí prirodzene vyplynula potreba podrobne sa oboznámiť s vozovým parkom, ktorý má Dopravný podnik Bratislava k dispozícii. V stredu 20. marca 2024 sa prísľub premenil v čin a necelá tridsiatka nevidiacich a slabozrakých vo veku od 10 do 70 rokov si pod vedením inštruktorky priestorovej orientácie a samostatného pohybu z Krajského strediska ÚNSS Bratislava Evy Metonovej mohla podrobne prezrieť novú i starú električku, trolejbus a autobus.

„Naším zámerom bolo oboznámiť cestujúcich so zrakovým postihnutím s tým, ako vyzerajú jednotlivé typy spojov, aby sa v nich dokázali spoľahlivo a rýchlo zorientovať, pretože za jazdy, keď sa dopravný prostriedok hýbe a hlavne je plný ľudí, to nie je ani možné, ani bezpečné. V depe sme mali dostatok času a pohodlia,“ približuje Dušana Blašková, ktorá stretnutie iniciovala. „Vďaka odborným radám a odporúčaniam kolegyne Evky Metonovej sme si mohli vyskúšať, ako bielou palicou zistiť orientáciu sedadiel, umiestnenie dopytového tlačidla na vonkajších dverách či stropných tyčí, ktorých sa možno držať. Pravdaže, toho, na čo sme boli zvedaví, bolo oveľa viac! Oboznámili sme sa s tým, kde sú pre ľudí so zrakovým postihnutím vyhradené sedadlá, aký tvar majú jednotlivé tlačidlá, ktoré z nich sú označené Braillovým písmom a kde sú umiestnené, pozornosť sme venovali aj priestoru, ktorý je určený na batožinu. Zvlášť deti prekvapila dĺžka spojov (predovšetkým trolejbusov), kĺby, okná a, samozrejme, kabínka vodiča,“ dodáva s úsmevom.

Nevidiaci a slabozrakí mali možnosť pozhovárať sa aj s vedením DPB a s vodičmi, ktorí sa stretnutia zúčastnili. Podelili sa s nimi o svoje skúsenosti s povelovými vysielačmi, ozvučením náhradných spojov, často sa však opakovala čoraz nástojčivejšia potreba rozšíriť hlásenie pri zastávkach viedenského typu o vetu: „Pozor, vystupujete do vozovky!“. V súčasnosti zaznieva v niektorých vozidlách „Pri vystupovaní zvýšte opatrnosť“, čo považujeme za veľmi nešťastne sformulované upozornenie, ktoré nevystihuje podstatu – nevidiaci a slabozrakí ľudia potrebujú, aby spoj jasne a presne ohlásil, že po vystúpení musia prejsť jeden alebo dva cestné pruhy, kým sa ocitnú v bezpečí ostrovčeka, resp. chodníka. Keďže sa situácia nemení, budeme aj naďalej vyvíjať úsilie, aby sa táto informácia ozývala vo vozidlách bratislavskej MHD v zrozumiteľnejšej a výstižnejšej podobe.

 

Obrazové spomienky z návštevy depa Dopravného podniku Bratislava

Na obrázku sú tri autobusy s označením "Ahoj, Bratislava" a pred nimi dva hlúčiky ľudí, pracovníci DPB i ľudia s bielou palicou či bez nej

Nevidiaci a slabozrakí cestujúci mali možnosť prezrieť si viacero typov vozidiel, ktoré premávajú v Bratislave, aby sa v nich dokázali spoľahlivejšie a rýchlejšie zorientovať. Zdroj: DPB

 

Na obrázku stoja pred vchodovými dverami autobusu usmiaty vodič, muž a žena s bielou palicou.

O svojich skúsenostiach s cestovaním v MHD sme sa zhovárali aj so zástupcami Dopravného podniku Bratislava. Zdroj: DPB

 

Mladá žena s bielou palicou rukami prehmatáva spoj vo vnútri autobusu tzv. kĺb.

Prezreli sme si, ako vyzerá kĺb a kde sa v ňom počas jazdy môžeme držať. Zdroj: DPB

 

Odstavený autobus do ktorého vstupuje muž a kráčajú k nemu žena v sprievode muža s bielou palicou

Prehliadka vozidiel sa uskutočnila pod vedením inštruktorky priestorovej orientácie a samostatného pohybu z Krajského strediska ÚNSS Bratislava Evy Metonovej. Zdroj: DPB

 

Na obrázku je záber na sedačku v autobuse, ktorá je modrej farby a na chrbtovej časti má výrazné biele piktogramy s označením človeka s bielou palicou či nastávajúcej matky.

Slabozrakí si mohli zblízka prezrieť, ako vyzerajú piktogramy v MHD… Zdroj: DPB

 

Detail tlačidla obdĺžnikového tvaru. V žltom obdĺžniku je vložený červený. Uprostred je text STOP a nad ním stop v braily

Tlačidlá, ktorými si cestujúci v autobusoch a trolejbusoch zvnútra otvára dvere, sú označené nápisom STOP v Braillovom písme. Zdroj: DPB

Žena s bielou palicou stojí pri odstavenom autobuse a rukou si vyhmatáva dotykové tlačidlo

Nevidiaca si skúša tzv. dopytové tlačidlo. Foto: DPB

Na obrázku je nevidiaci muž, ktorý sedí na mieste vodiča autobusu.

Vedenie Dopravného podniku Bratislava nám dovolilo vstúpiť aj do kabínky vodiča. Zdroj: DPB